No Work, No Pay

Mr. William ten Veen
16-11-2016
Arbeids wet & regelgeving

Advocaat en Partner bij BBV Legal
tenveen@bbvlegal.com

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van een andere partij (de werkgever), tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De belangrijkste verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst zijn: de verplichting van de werkgever om loon te betalen tegenover de verplichting van de werknemer om arbeid te verrichten. Artikel 7A:1614b Burgerlijk Wetboek van Curaçao (hierna ‘BW’) bevat de arbeidsrechtelijk hoofdregel ‘Er bestaat geen recht op loon als er niet wordt gewerkt’. Artikel 7A:1614b BW luidt letterlijk: ‘Geen loon is verschuldigd voor de tijd, gedurende welke de arbeider de bedongen arbeid niet heeft verricht’.

In normale mensentaal betekent deze arbeidrechtelijke hoofdregel dat als er geen werkzaamheden worden verricht door een werknemer, er ook geen salaris door de werkgever behoeft te worden uitbetaald. De hoofdregel lijkt even helder als logisch. In de praktijk komt het echter toch veelvuldig voor dat werknemers loon van hun werkgever vorderen zonder dat daar arbeid tegenover staat. Waartoe is een werkgever verplicht en wat zijn de rechten en plichten van een werknemer in dit onderwerp in de vaak complexe wereld van het arbeidsrecht?

Er zijn diverse redenen om het loon niet uit te betalen, waarbij we bijvoorbeeld kunnen denken aan werkweigering en een aan de werknemer gegeven ontslag op staande voet. Vaak zal een werknemer echter niet akkoord gaan met het niet uitbetalen van loon en zal eventueel in kort geding alsnog uitbetaling van het loon worden gevorderd.

Op de arbeidsrechtelijke hoofdregel ‘Er bestaat geen recht op loon als er niet wordt gewerkt’ of nog korter en duidelijker: ‘No work, no pay’ bestaan uitzonderingen.

In het algemeen geldt dat als de oorzaak van het niet werken door de werknemer in alle redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen, de werknemer wel recht op loon heeft. Ziekte wordt door de wet aangemerkt als oorzaak welke tot op zekere hoogte voor risico van de werkgever komt. Wat u daarvan als werkgever ook van mag vinden! Ziekte of beter gezegd arbeidsongeschiktheid van tijdelijke aard welke opzettelijk is veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld dronkenschap komt uiteraard voor rekening van de werknemer. Gevallen waarin een werknemer tevens geen aanspraak kan maken op doorbetaling van zijn loon, zijn: deelname aan een staking (te onderscheiden van de werkwillige, die verhinderd wordt te werken als gevolg van de staking), onwettig verzuim van het werk, te laat op het werk verschijnen, gevangenisstraf of voorlopige hechtenis.

Voorbeelden van zogeheten werkgeversverhindering als gevolg waarvan de werknemer wel degelijk recht heeft op loon zijn: gebrek aan werk en storingen in het productieproces. Maar ook als de werknemer niet kan werken door ziekte (zoals hierboven al aan de orde gesteld), zwangerschap of bevalling is de werkgever verplicht het loon door te betalen.

Ik sluit af met een voorbeeld waarover in de juridische wereld verschillend wordt gedacht. Is de hoofdregel ‘No work, no pay’ ook van toepassing wanneer de werknemer kwalitatief onvoldoende presteert? Een aantal rechtsgeleerden meent van wel als vaststaat dat de werknemer opzettelijk in ernstige mate tekort schiet bij zijn arbeidsprestatie. Als partijen het daarover niet eens zijn, zal uiteindelijk de rechter een beslissing nemen. Probleem daarbij is over het algemeen dat het moeilijk – zo niet onmogelijk - zal zijn voor de werkgever om te bewijzen dat de werknemer ‘opzettelijk’ de bedongen werkzaamheden niet goed of op het gewenste niveau uitvoert. Om die reden zal een werkgever in beginsel het volledige salaris moeten uitbetalen aan de werknemer, ook als de werkgever van mening is dat de werknemer onvoldoende presteert. Als de werknemer daadwerkelijk onvoldoende presteert kan zulks eventueel – op termijn –wel leiden tot een gedwongen beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maar dat onderwerp wellicht een volgende keer.
Reageer

Inschrijven voor werk
Kadanz biedt jou de mogelijkheid om je via onze website in te schrijven. Meld je vrijblijvend aan middels het inschrijfformulier en je wordt meteen bij ons in het bestand opgenomen.

Inschrijven